缺火“天灾”裸露“天灾”

瀼㰾瀯ਾ瀼ꖗ鳦궽냦鎺냦趽賦궻룤趙볯꾙苧⚹摬畱㭯매馛迥较爦煤潵붰鳩芀볯뺛뫦骼迥銪볯㲉瀯ਾ瀼☾摬畱㭯軧ꢜ닥薆냦薃郥Ꞵ볯낏룤난賥辯釥붃ꛨ鲁냦꒸ꓥ貼鳧ꦮ뫤뒤雧膼爦煤潵☻摬畱㭯꟧肊鯥몌髧膼룤붃ꛨꢔ냦ꚽ鷦鮾냦ꊑ볯ꞅ뿨랠룤뮎볤ꆮꛨ鲁뫤蚺郥龼爦煤潵※氦煤潵뾔껥ꦤꓥ뒯迥뺹氦煳潵钺볧⚺獲畱㭯韩颢韦늷꟨뎆볯躀매龄꟨誶鷦誶룤趇볯⚟摲畱㭯栦汥楬㭰栦汥楬㭰⼼㹰㰊㹰迥뺹氦煤潵钺볧⚺摲畱㭯軧ꆱ볯몼냦膀볧떔胣몼鳥난胣몼諥ꢊ諥膀볧몺触覼铧ꖝ럥薹볯肜뿨鮲蛥몼냦농鳦뒛裦몸迥醽迥궃껨蒚꿨颢胣붰껧醰뿨骅뷥肱諦몼냦銽鋥躺氦煤潵ꦤ臧⚾摲畱㭯볯蚽닥薆裨몮껨몸볯醰뿨骅뷥肱髩麾藥躒볯뚅닦蚐韦붃꿥뒇뫤⚆摬畱㭯뫤뢥爦煤潵蒚뫤龔胣㲂瀯ਾ瀼ꮏ诨趸뿨㲭瀯ਾ瀼☾摬畱㭯매馛迥较爦煤潵꾘迥뺹韦袜뷦蒚釨趐駦릂볯龹飦낏맦뒰뗨邺髧⚄摬畱㭯駦ꢛꇨ⚨摲畱㭯胣骀룥ꖝ꿨貼매馛룤覜뫤ꪏ鯨늜蟥뒰鷩뚗볯鮲蛥ꢃ裥난賥놰럥見鏥뒰菦ꚭ諦芀蓧貀볯鎽룤蒚韦袜뷦늷飦鶹鯨붰鳩貼菩蚈냦龟럥뺘蟥늹뛦蒚뷦閺胣㲂瀯ਾ瀼ꢜ賦궻맥놗ꓥ钰髧놽鏥许볯낏맦뒰菦늷黦뚅듧ꂼ胣낏냦ꦈ菩ꢗ袜裥蒚鯧讵闦꺍飦몤볯趽뫤궸跥ꢃ髧뺛雦뒰뫥膀닩벱뷦뒰뫥膀飦랾냦鎺髧蒓냦螎믤몸〱誸룤芀诨鞠胣낏룤誏뷥隌軥ꢃ裥몌鿥醿鳦麮ꇨ辯釥⚨摬畱㭯뻤㖛臥㊜爦煤潵醰铧邙냦芀跦낏맦誀臨袐諦讀諦鎁볯ꪜ껥薣蟨ꖝ냦ꆮ뫧蒚ꯩ蒛뻧鎵鳥몌룤莍裦薱냦醿鳦醏軧뒰뫤꾞ꯧ貼韦뒰迥ꢔ볯覜뫤ꮢ뿨낈닦貇듦ꆾ볯隈飦ꢜ髨ꮙ룤龔髧馦门궛ꛥ閎胣㲂瀯ਾ瀼몸뫤ꢜ볧뒰菦ꊽ룤鶿꿨龔뫤貼닥薆ꓥꪸ꟧ꚭ鯥몌郥ꢔ냦ꚽ뻤뒰胣覜跥벯뷤膼룤ꢡꓧ貼ꛥ鲞볧뒰菦떆賦궻臦隌볯蚰鳦꾏菨벯蟨Ꞻ菨鞏跦貼蟥낎諨螉鿧몼胣貐韦貼닥薆믤뒹鳦鮛裥讹룤鲆铧ꂛ볧뒰駩궻볤門臥貁볯鮈룤蚎迥낖ꯩ鮼菩蚈럥門꟧鲆铧龹귥ꢜ髩뚗볧뒰髧躣駩芀⼼㹰㰊㹰菨놹뫥릯⼼㹰㰊㹰鷩릯볧뒰跥몜볯醰뿨骅뷥肱맥ꆲ鳦邏蟥骤냥꾉귧貼迥銀飦⚯摬畱㭯맥鶯爦煤潵袼触龀迥蚽룤략껥ꢴ뷤ꢔ髧뒯돦覼뿨螯볯ꆃ매钺꿥芀⼼㹰㰊㹰믤뒹袜裥貼迥辻뗦뮸껧ꢃ韩龴듨몺軧躾諨낣꟧貼迥骀뿨뾇뫤随냦ꎧ蛥ꢔ냦꺗ꋩ芀귦肨룤몇볯뾾臩鎉蓨芀鳦낏뷧讏껨붮臩貼맥蚄럨袥鯩麈껧蚺볯ꆲ菦낈軧醬裦龜胣㎂鳦㞈韦貼迥鲆铧뒰裥ꢃ韩躸鯧뎅껥馺郥麊ꗧꢛ돦骼볯ꢅ鳥㎺〰몺뫨뾩駧ꎡ胣膌ꛩ궥详꒸냥뚗胣醰뿨骅뷥肱ꋩ벯뫤ꆔ诨螖매ꢜꓧ꒺맥낏ꓥ肨룤궃鳥낧볯馿飩邭ꗥ낵껨蒐鳥膀迥鲋껥馺韦貼菩趸뿥骯뿥袥뇦躣냨ꢛꇩ芀⼼㹰㰊㹰蓧貀蓨꺚鳦骎髧貼뿨꾘鷩醰뿨骅뷥肱ꇨ뾔鳦蒞듨ꎴ뫤辋듨貘胣뮎맥ㆴ袜볯낏맦늷蟥낎맥놗볯辋듨貘뷥뚗냨肨볯躸迥뺹郥겺뫥覜鋦袓详覭Ꞥ닦ꂼ볯馿룤ꚸ뫥꾘볧뒰髧貼氦煤潵낏맦蒚냦꾘胨ꦤ裧辵蓨⚸摲畱㭯胣誻맥㎴鳦貼鷩릯韦讶룤趇髧몼냦농鳦貼诨麴飦뮭髧隵蓨난鯥钭볯誻ꓥ낏맦ꊝ룤뺙맥ꖝ鳦ꖸ蟩놗臧貼裦겻뿨붃鋦낈軧ꢜ볯놰鯥몸냦鮿藥鎽뇥놊鋩⚱摬畱㭯觥뮞菩늽爦煤潵芀⼼㹰㰊㹰닦蚐韦붃⼼㹰㰊㹰룤螒룦몼냦ꎴ믤貼냦鮿藥鎽뇥趸臥ꦔ铩뚹氦煤潵뺡럥뎏胨肨껥⚃摲畱㭯胣蚽닥薆鳦蚯매ꮣ맥趸매ꚴ볯鮗触醰뿨骅뷥肱닦蚐韦붃볯벯蟨몺ꗧ蒚뫤龔胣㲂瀯ਾ瀼낏맦난賥趉냦辄믤ꢡ귥Ꞥ跥ꢡꓧ貼迥財铦颮釥莿귥ꖾ맥貼꿦ꂗ뷤몸볯릯냦蒵뫦ꊗ닦肼뫦貼매ꪜ諨膵볯趉胩邈믤ꖗ菩蚈軥芸駩궻냥ꢎ諥邙냦ꪎ雦芀氦煤潵辻뗦ꢃ韩蒚냦ꦈ跥趽飦躘룦骥軥뒹蟨誻럥鮈룤肜뷤趙鯩辇뫧閽볯龹軦ꆏ郥뒰뫥蒓냦辇럥鮈룤낖뷤ꆿ臦貼룤閽닦ꦗ鳥뮎맥许跥뒹냥薶觥ꢃ뷧貼迥ꦗ껥銎ꓥꢔ냦邺볯ꢅ鷩붐껥芊냦ꪎ雦龼爦煤潵㰻瀯ਾ瀼貀诨麴飦肉냨蒚氦煤潵趉黧ꢃ뷧⚲摲畱㭯볯놰飦⚯摬畱㭯觥뮞껨銈爦煤潵芀뫤麮룤貼냦鮿藥鎽뇥㊀㄰뒹룤낏郥鮊軦蒚氦煤潵趉黧ꆮ裥⚒摲畱㭯룤螿飦⚯摬畱㭯鋩뺲껨銈爦煤潵貼鯧蒚迥몸鯥ꦈ믧ꖐ迥뚅铦膌胨芀鯥醰藥醰믤隵ꏥ蚑韦趉賦몇볯⚌摬畱㭯觥뮞껨銈爦煤潵ꖖ뗨㊄〵뾺藥袼雦낏룥貼룤貐볯ꢔ뫤뒰軧莢믥뺮볯鎽韦ꎮ볤蒚鯧螠飦膦껨낏맦趸볧뒰볯낎鳥뾻部꞉铦㖿맥膀ꋩ鞮럥辻触財뿨認볯ꦤ雦낕귥蒚氦煤潵趉黧⚻摲畱㭯닦뒰跥趸菨ꎧ蛥몼냦꺗ꋩ龼⼼㹰㰊㹰⼼㹰㰊㹰ꯩ蒛뻤뒰郥Ꞵ볯뺛룤뾘藥鞺냦鎺鳩몇맥뢶鳥ꢡ胣袼鯥邺볯낏ꫥ覼⼼㹰㰊㹰迥뺹氦煤潵붛铦몟蟩骼爦煤潵颫뫧ꦊ郧钠ꧧ频냨鞿볤誑꿨낮胨貼迥뺹냦鎺뷤ꢔ맥邙菩袾闩貼럦꾧룤趇볯貐韦뢮ꓥꪇ鷦뒰껧鎁볯꒰藥鲆룤貁뫦ꂸ臩趸냥ꪇ룦鶜닦ꢔ蟨誻볯込냦螎ꯩ貼胩邈ꓥ辇냦蒵뫦ꪵ듨芀蛥ꂊ룤뒰듨뾾껥貼ꓥ뚮铧뒰룤ꖟ諨뚈볯骤蟩ꂛ듧벯蟨芦믤螁裥놗귥뾾볧뒰髧뺚ꋩ芀氦煤潵뚄胨릯뫤馿꟧辻뗦醰铧뮱껨颢볯醰뿨骅뷥肱菩ꆲ鳦뾕뿨蒚꟨銈볯鲁闧ꢜꓥ鮗賥뒤볯骄韧뮌蓨蒚鳥ꖭ胣⚂摲畱㭯⼼㹰㰊㹰迥뺹胣궸鯥뚗諦讀迥ꢡꓧ蒯賦몇볯뎅뫤몼냦꺗ꋩ貼냦ꆱ룤뚮韦ꢜ軥뒹蛥ꦤ냥늷迦몇귨誑胣蚽냦鮿藥鎽뇥뒍胦躺뛨趉菩늽볯蒧꣦麺ꓥ蒚氦煤潵趉黧ꆮ裥⚒摲畱㭯매趸胦骀鯧ꎧ蛥뒰뫦鮾뫥趸뛨꺗ꋩ貼볥鞾ꓥ뚮菩⚽摬畱㭯鳧ꦤ郥궥爦煤潵芀뿨ꪏ菨뒯飦뾔껥貒껥骃믤ꂀ菦膀韦붃볯覞듨낏맦뒹駩ꢛ蟩㊏〵ꮯ뇧膀룤ꢅ郧뎹鷥벀〹ꮯ뇧㊳㠮胥蒚볤誶鷦뚻胣鎻黦趏胨⚌摬畱㭯듦较룤麹룤뾋鷧醇ꗩ鞢郥몺매ꢮ볯꒻뫤벉藨龄迥⚹摲畱㭯胣袼ꇦ놊닥뮸볯㲉瀯ਾ瀼ꖝ뫦骼뗦隤뷧㲑瀯�,
WWW.9497.COM